THÁC PRENN DALAT


Dù ai xuôi ngược gần xa
Tìm về bái tổ, xứng là đạo con.

Mỗi người con Lâm Đồng hàng năm giỗ Tổ Mùng 10 Tháng 3 Âm lịch vẫn tìm về Đền Hùng – Thác Prenn bái tổ tìm tông.